узнайте обо всех изменениях в законодательстве
получите профессиональную консультацию специалиста
экономьте свое время, повышайте квалификацию 
получите сертификат, подтверждающий Ваши знания и навыки

ЧТО ЖЕ В СЕБЯ ВКЛЮЧАЕТ КУРС?

Tədris Planı

Müddəti

1. Mühasibat uçotu haqqında anlayış. Müəssisənin uçot siyasəti. Müəssisənin biznes planı. 2  dərs
2. Müəssisənin sənəd dövriyyəsi. Təsərrüfat vəsaitlərinin tərkibi. Mühasibat balansının quruluşu. 1 dərs
3. Müəssisənin mühasibat uçotunun hesablar planı. Hesabların Təsnifatı. Mühasibat uçotunun hesablar planı. Analitik və sintetik hesabların qısa xülasəsi. Balansarxası hesablar. Dövriyyə cədvəlləri. 2 dərs
4. Ümumi hesablar planı ilə müxtəlif məsələlərin həlli üzrə izahatlar və praktik çalışmalar. 1C mühasibat proqramı öyrənilməsi və praktiki tədbiqi. 9 dərs
5. Anbar, mal-material, məhsul uçotu və hesabatlılığı. 3 dərs
6. Malsatan və potradçılarla hesablaşmalar, avanslar üzrə, alınanlar və sifarişlərlə hesab. Əməyin ödənilməsi, işçi heyəti ilə hesablaşmalar. 4 dərs
7. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Təsisçilərlə hesablaşma. DSMF və Həmkarlar. 2 dərs
8. İstehsal məsrəfləri, gələcək dövrün xərcləri, istehsalatda zay məhsul, iş və xidmətlərin buraxılışı. Məhsulların maya dəyərinin hesablanması. Hazır məhsul mallar və satış. Tədavül xərcləri, kommersiya xərcləri. Məhsulun satışı. Barter əməliyyatı. 4 dərs
9. Vergilərlə bağlı praktik çalışmalar və şərhlər. 5 dərs
10. Pul vəsaitləri, kassa hesabatı, hesablaşma hesabı, valyuta hesabı, bankda olan xüsusi hesablar. Yolda olan köçürmələr. Valyuta əməliyyatları uçotu. 4 dərs
11. Nizamnamə kapitalı, ehtiyat kapitalı, əlavə kapital. Bölüşdürülməmiş mənfəət. Qarşıdakı ödəmə ehtiyatı. 1 dərs
12. Bütün növ ciddi hesabat blankları ilə tanışlıq, doldurulması, ƏDV depozit hesabı, vergi bəyannamələrinin hazırlanması və təqdim olunması qaydalarının öyrədilməsi. 5 dərs
Cəmi : 42 dərs
Ümumi kursun müddəti tələbələrin qavrama qabiliyyətindən asılı olaraq 4-6 ay arası təşkil edəcək.

ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ
ДЛЯ ВАС ПАКЕТ ОБУЧЕНИЯ

Müddət

Həftəlik Dərs

Aylıq Qiymət/AZN

Ay Dərs müddəti Dərs Fərdi (1 nəfər üçün) 4-8 nəfərlik Qrupla (1 nəfər üçün )
4 ay-6 ay 2,5-3 saat 2 580 280

КОМУ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО?

  • держать руку на пульсе последних изменений
  • получить последние разъяснения налоговиков
  • спокойно выполнять свои обязанности
  • разобраться в нововведениях без отрыва от работы
  • получить сертификат
  • расширить знания в смежных учетных участках
  • получить пакет полезной и структурированной информации
  • сгруппировать разрозненные знания в единую картину с составлением отчетности
  • получить сертификат

Повышайте свою бухгалтерскую квалификацию 
и будьте уверены в завтрашнем дне!

Получите мощный пакет бухгалтерских знаний, а также узнайте обо всех законодательных нововведениях. 
И всё это в удобное время и в удобном для Вас месте!

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

ЗВОНИТЕ

070 497 01 40